eKauppa | Katso kaikki yhteystiedot |

Tietosuojaseloste

Evästeitä käyttämällä voimme taata, että sivusto on ennen kaikkea turvallinen, käyttäjäystävällinen sekä tehokas

Tietosuojaseloste

Tietosuoja ja tietoturva ovat meille erityisen tärkeitä. Yrityksellämme on asiaan liittyen useampikin rooli: palveluntuottaja, konsultoiva kumppani sekä omien henkilörekisteriemme käsittelijä.

Tuotamme erilaisia palvelukokonaisuuksia liittyen tietoturvaan ja -suojaan. Olemme auttaneet mm. lukuisia asiakkaitamme viemään GDPR-kokonaisuudet maaliin vaaditussa aikataulussa. Tuotamme myös jatkuvia palveluita asiakkaidemme ympäristöissä.

Käsittelemme henkilötietoja sekä rekisterinpitäjänä että asiakkaidemme rekisterin käsittelijänä. Olemme luoneet asianmukaiset toimintamallit ja dokumentaatiot sekä täytämme GDPR vaatimukset. Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme tai roolistamme henkilötietojen käsittelijänä.

REKISTERISELOSTE

Chilitaito Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri (henkilötietolaki 523/99)10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Chilitaito Oy
Y-tunnus: 2201996-8
Postiosoite: Turkhaudatie 5, 00700 Helsinki ja Juhana Herttuan Puistokatu 3, 20200 Turku

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Esa Elomaa
Postiosoite: Turkhaudatie 5, 00700 Helsinki
Puhelin: 050 511 8612
Sähköposti: esa.elomaa(at)chilitaito.fi

3. REKISTERIN NIMI
Chilitaito Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Chilitaito Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto, yrityksen oikeutettu etu tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Chilitaito Oy:n, valtuutetun yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Chilitaito Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • Chilitaito Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Chilitaito Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaan yhteyshenkilöt ja rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaan yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,
 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
 • rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkokaupan palveluun liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, yhteystiedot(osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), työnantaja, osasto, käyttäjätunnus ja salasana, palvelun ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut palvelussa.
 • rekisterinpitäjän verkkokauppa palvelussa tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla, sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot. Tämän lisäksi yhteydenotot myynnin asiakaspalveluun.
 • rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot, rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Chilitaito Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn tai yritysasiakkaan asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut tunnetut järjestelmät.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Tietoja luovutetaan Chilitaito Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Chilitaito Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta Chilitaito Oy:n tai Chilitaito Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA alueen ulkopuolelle, noudatetaan Euroopan Unionin laatimia tietosuojan mallilausekkeita.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Chilitaito Oy:n työntekijät tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Chilitaito Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Chilitaito Oy:n ja välinen asiakassuhde yritykseen, jossa rekisteröity toimii yhteyshenkilönä. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Chilitaito Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTEYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Chilitaito Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

11.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Mikäli asiakas on rekisteröitynyt verkkokauppa palveluun hän voi päivittää omia perustietojaan verkkokauppa verkkopalvelussa. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Niiltä osin, kun rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta korjata tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Chilitaito Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

11.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön. Chilitaito Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Uuden tietosuojalain puitteissa evästeiden käytöstä tulee aina ilmoittaa. Evästeitä käyttämällä voimme taata, että sivusto on ennen kaikkea turvallinen, käyttäjäystävällinen sekä tehokas. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta tällä saattaa olla vaikutuksia sivuston toimintaan.

EVÄSTEET

MITÄ EVÄSTEET OVAT?

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään, kun käyttäjän tietoja halutaan tallentaa tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Voit lukea lisää aiheesta muun muassa Viestintäviraston sivuilta.

MIHIN CHILITAITO KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ?

Sivuston käytön analysoinnissa käytämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics kerää sivuston kävijöiden liikkeistä tarkkaakin tietoa. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen. Useille yrityksille tämä on nykypäivänä vakiotyökalu. Verkkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi kirjautumistietojen ja ostokorien tallentamista varten.

Käytämme myös linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen sivustoihin sekä sosiaalisia laajennuksia kuten LinkedIn yhteisöliitännäisiä. Kolmannen osapuolen liitännäiset latautuvat heidän omilta palvelimiltaan, jolloin heillä saattaa olla käytössään omia evästeitä. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Hyödymme evästeitä myös mainonnan apuvälineenä.

LOPUKSI

Tietosi ovat meillä suojassa. Keräämämme data on sellaista, josta Chilitaito Oy ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä eikä henkilöiden tietoja. Emme kerää dataa, jota voisimme käyttää haitallisesti.

Tietosuojaseloste

Tietosuoja ja tietoturva ovat meille erityisen tärkeitä. Yrityksellämme on asiaan liittyen useampikin rooli: palveluntuottaja, konsultoiva kumppani sekä omien henkilörekisteriemme käsittelijä.

Tuotamme erilaisia palvelukokonaisuuksia liittyen tietoturvaan ja -suojaan. Olemme auttaneet mm. lukuisia asiakkaitamme viemään GDPR-kokonaisuudet maaliin vaaditussa aikataulussa. Tuotamme myös jatkuvia palveluita asiakkaidemme ympäristöissä.

Käsittelemme henkilötietoja sekä rekisterinpitäjänä että asiakkaidemme rekisterin käsittelijänä. Olemme luoneet asianmukaiset toimintamallit ja dokumentaatiot sekä täytämme GDPR vaatimukset. Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme tai roolistamme henkilötietojen käsittelijänä.

REKISTERISELOSTE

Chilitaito Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri (henkilötietolaki 523/99)10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Chilitaito Oy
Y-tunnus: 2201996-8
Postiosoite: Turkhaudatie 5, 00700 Helsinki ja Juhana Herttuan Puistokatu 3, 20200 Turku

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Esa Elomaa
Postiosoite: Turkhaudatie 5, 00700 Helsinki
Puhelin: 050 511 8612
Sähköposti: esa.elomaa(at)chilitaito.fi

3. REKISTERIN NIMI
Chilitaito Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Chilitaito Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto, yrityksen oikeutettu etu tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Chilitaito Oy:n, valtuutetun yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Chilitaito Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • Chilitaito Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
 • Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Chilitaito Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaan yhteyshenkilöt ja rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen yritysasiakkaan yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,
 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
 • rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkokaupan palveluun liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, yhteystiedot(osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), työnantaja, osasto, käyttäjätunnus ja salasana, palvelun ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut palvelussa.
 • rekisterinpitäjän verkkokauppa palvelussa tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla, sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot. Tämän lisäksi yhteydenotot myynnin asiakaspalveluun.
 • rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot, rekisteröidyn itsensä luovuttamat tiedot
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Chilitaito Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy, kuitenkin aina kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn tai yritysasiakkaan asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut tunnetut järjestelmät.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE 

Tietoja luovutetaan Chilitaito Oy:n markkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin Chilitaito Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta Chilitaito Oy:n tai Chilitaito Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA alueen ulkopuolelle, noudatetaan Euroopan Unionin laatimia tietosuojan mallilausekkeita.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän tai digitaalisen aineiston käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Chilitaito Oy:n työntekijät tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Chilitaito Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Chilitaito Oy:n ja välinen asiakassuhde yritykseen, jossa rekisteröity toimii yhteyshenkilönä. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Chilitaito Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTEYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Chilitaito Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

11.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Mikäli asiakas on rekisteröitynyt verkkokauppa palveluun hän voi päivittää omia perustietojaan verkkokauppa verkkopalvelussa. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Niiltä osin, kun rekisteröidyllä ei ole mahdollisuutta korjata tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Chilitaito Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

11.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

11.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. YHTEYDENOTOT

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön. Chilitaito Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Uuden tietosuojalain puitteissa evästeiden käytöstä tulee aina ilmoittaa. Evästeitä käyttämällä voimme taata, että sivusto on ennen kaikkea turvallinen, käyttäjäystävällinen sekä tehokas. Voit estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta tällä saattaa olla vaikutuksia sivuston toimintaan.

EVÄSTEET

MITÄ EVÄSTEET OVAT?

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään, kun käyttäjän tietoja halutaan tallentaa tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Voit lukea lisää aiheesta muun muassa Viestintäviraston sivuilta.

MIHIN CHILITAITO KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ?

Sivuston käytön analysoinnissa käytämme Google Analytics -palvelua. Google Analytics kerää sivuston kävijöiden liikkeistä tarkkaakin tietoa. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen. Useille yrityksille tämä on nykypäivänä vakiotyökalu. Verkkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi kirjautumistietojen ja ostokorien tallentamista varten.

Käytämme myös linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen sivustoihin sekä sosiaalisia laajennuksia kuten LinkedIn yhteisöliitännäisiä. Kolmannen osapuolen liitännäiset latautuvat heidän omilta palvelimiltaan, jolloin heillä saattaa olla käytössään omia evästeitä. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Hyödymme evästeitä myös mainonnan apuvälineenä.

LOPUKSI

Tietosi ovat meillä suojassa. Keräämämme data on sellaista, josta Chilitaito Oy ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä eikä henkilöiden tietoja. Emme kerää dataa, jota voisimme käyttää haitallisesti.

Chilitaito Oy

Helsinki: Turkhaudantie 5, FI-00700 Helsinki


Turku: Juhana Herttuan puistokatu 3, FI-20200 Turku

Myynti

myynti@chilitaito.fi


Support

support@chilitaito.fi


Laskutus

laskutus@chilitaito.fi

Laskutukseen liittyvät asiat, muissa asioissa olethan yhteydessä myyntiimme.


Katso kaikki yhteystiedot >

Sosiaalinen media

Palveluasiakkaille

Lataa etätuki

Liity uutiskirjeen tilaajaksi!

Haluatko saada tietoa IT-alan ajankohtaisista asioista? Liity uutiskirjeemme tilaajaksi!